सूचना अधिकारी परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम राजेन्द्र प्रसाद पन्थी
टेलिफोन नम्बर 9857074122
इ-मेल mopid.pr5.info@gmail.com

प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा