कम्प्यूटर अपरेटर परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम नरेन्द्र थापा
टेलिफोन नम्बर 9847235551
इ-मेल mopid.pr5@gmail.com

प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा