कम्प्यूटर अपरेटर

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम तिर्सना थापा मगर
ईमेल mopid.lumbini@gmail.com