कम्प्यूटर अपरेटर

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम तिर्सना थापा मगर
टेलिफोन नम्बर 9868623522
ईमेल thapatirsana44@gmail.com