सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
चैत २६, २०८० यस मन्त्रालयको मिति 2080/12/1९ (सचिवस्तर) को निर्णयानुसार नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, जियो समूह, हा.जी. उपसमूह सहायकस्तर पाँचौं तहका कर्मचारीहरूको तहवृद्धि गरिएको विवरण
चैत २६, २०८० यस मन्त्रालयको मिति 2080/12/1९ (सचिवस्तर) को निर्णयानुसार नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह सहायकस्तर पाँचौं तहका कर्मचारीहरूको तहवृद्धि गरिएको विवरण
चैत २६, २०८० यस मन्त्रालयको मिति 2080/12/1९ (सचिवस्तर) को निर्णयानुसार नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरि उपसमूह सहायकस्तर पाँचौं तहका कर्मचारीहरूको तहवृद्धि गरिएको विवरण
चैत २६, २०८० यस मन्त्रालयको मिति 2080/12/18 (सचिवस्तर) को निर्णयानुसार नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह सहायकस्तर पाँचौं तहका कर्मचारीहरूको तहवृद्धि गरिएको विवरण
चैत २६, २०८० यस मन्त्रालयको मिति 2080/12/18 (सचिवस्तर) को निर्णयानुसार नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, जियो समूह, हा.जी. उपसमूह अधिकृतस्तर सातौं तहका कर्मचारीहरूको तहवृद्धि गरिएको विवरण
चैत २६, २०८० यस मन्त्रालयको मिति 2080/12/18 (सचिवस्तर) को निर्णयानुसार नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरि उपसमूह अधिकृतस्तर सातौं तहका कर्मचारीहरूको तहवृद्धि गरिएको विवरण
चैत २६, २०८० यस मन्त्रालयको मिति 2080/12/18 (सचिवस्तर) को निर्णयानुसार नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह अधिकृतस्तर सातौं तहका कर्मचारीहरूको तहवृद्धि गरिएको विवरण
भदौ २०, २०७९ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मिति २०७९।५।२० को सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत कामकाज गर्नको लागि खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण ।
भदौ २०, २०७९ उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ पहिलो संशोधन
फागुन २२, २०७८ उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८
असोज १५, २०७८ सरुवा/कामकाज पत्र - नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह सहायकस्तर पाँचौं/अधिकृतस्तर छैटौं तहका कर्मचारीहरुको
असोज १५, २०७८ सरुवा/कामकाज पत्र - नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह अधिकृतस्तर सातौं/आठौं तहका इन्जिनियर पदका कर्मचारीहरुको