सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असोज १५, २०७८ सरुवा/कामकाज पत्र - नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह सहायकस्तर पाँचौं/अधिकृतस्तर छैटौं तहका कर्मचारीहरुको
असोज १५, २०७८ सरुवा/कामकाज पत्र - नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह अधिकृतस्तर सातौं/आठौं तहका इन्जिनियर पदका कर्मचारीहरुको
असोज १५, २०७८ सरुवा/कामकाज पत्र - नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, जियो. समूह, हा.जि. उपसमूह, सहायकस्तर पाँचौं/अधिकृतस्तर छैटौं तहका कर्मचारीहरुको
असोज १५, २०७८ सरुवा/कामकाज पत्र - नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, अधिकृतस्तर सातौं/आठौं तहका इन्जिनियर पदका कर्मचारीहरुको
असोज १५, २०७८ नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह सहायकस्तर पाँचौं/अधिकृतस्तर छैटौं तहका कर्मचारीहरुको कामकाज/सरुवा विवरण
असोज १५, २०७८ नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह अधिकृतस्तर सातौं/आठौं तहका इन्जिनियर पदका कर्मचारीहरुको कामकाज/सरुवा विवरण
असोज १५, २०७८ नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, जियो. समूह, हा.जि. उपसमूह, सहायकस्तर पाँचौं/अधिकृतस्तर छैटौं तहका कर्मचारीहरुको कामकाज/सरुवा विवरण
असोज १५, २०७८ नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, अधिकृतस्तर सातौं/आठौं तहका इन्जिनियर पदका कर्मचारीहरुको कामकाज/सरुवा विवरण
भदौ १७, २०७८ प्रदेश पदकका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना
भदौ २, २०७८ सरुवा निवेदनको ढाँचा (कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसार)
बैशाख २४, २०७८ लुम्बिनी प्रदेश भित्र निर्माण हुने ५४ वटा सडक पुलको लागि आवश्यक पर्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (DPR) तयारीको लागि यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, मुकामः बुटवलबाट EoI को लागि जारी भएको सुचना ।
चैत २९, २०७७ Notice - REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)