प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
चैत १३, २०८० भूमिगत जल सिंचाइ आयोजना कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०
चैत १३, २०८० प्रदेश झोलुङ्गे पुल रणनीति, २०८०
भदौ २०, २०७९ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मिति २०७९।५।२० को सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत कामकाज गर्नको लागि खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण ।
पुस २४, २०७७ प्रदेश सडक ऐन, २०७७
पुस २४, २०७७ सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६
पुस २४, २०७७ GRIPS Master Phd अध्ययन/छात्रवृत्ती जानकारी सम्बन्धमा
पुस २४, २०७७ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५-७६ भाग १/३
पुस २४, २०७७ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५-७६ भाग २/३
पुस २४, २०७७ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५-७६ भाग ३/३
पुस २४, २०७७ खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) कार्यविधि, २०७६
पुस २४, २०७७ घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली अनुदानको लागि माग पठाउने सम्बन्धि प्रदेश नं. ५ का सबै स्थानीय तहहरु लाइ परिपत्र
पुस २४, २०७७ घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली अनुदान कार्यविधि, २०७५ बमोजिम कार्य गर्न कम्पनीहरुलाइ सुचीकृत गर्ने सम्बन्धि सूचना