का.स.

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम गुणानिधि पन्थी
टेलिफोन नम्बर ९८४४९०७५९९